اسلام آباد فلاور ایگزبیشن

Photography: Sofia Kashif